LITURGI IBADAH MINGGU TRINITATIS DI RUMAH, 7 JUNI 2020

BERNYANYI BE.648:1-2 “SANGAP DI DEBATA AMA”

 Sangap di Debata Ama, sangap di AnakNa i, Nang di Tondi Porbadia Debata na songkal i, Haleluya puji Tuhan salelenglelengna i.

♫   Puji Raja siparholong Sipalua jolma i. Na patauhon hita bongot tu harajaonNa i. Haleluya puji Tuhan Raja na tarsilang i.

VOTUM – INTROITUS – DOA

P– Di dalam Nama Allah Bapa, dan Nama AnakNya Tuhan Yesus Kristus, dan Nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.    Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setiaNya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita! Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namaNya yang kudus kita percaya. Kasih setiaMu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadaMu. Haleluya!

K- (Menyanyikan): Haleluya, Haleluya, Haleluya!

P- Marilah kita berdoa: Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Kami mengucapkan terima kasih kepadaMu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasihMu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaanMu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yan baharu. Amin.

BERNYANYI BE.10:1 HUPUJI HUPASANGAP HO

♫  Hupuji hupasangap Ho Amang pardenggan basa. Ai jadijadianMu do sude angka na masa. Ditompa Ho do sasude Dagingku ro di tondi pe Pinuji ma goarMu

PEMBACAAN HUKUM TUHAN

P-    Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Johannes  1:11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.

Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita.

K-   Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukumMu. Amin.

BERNYANYI: BE.114:1 ALE JAHOWA DEBATA

♫   Ale Jahowa Debata Sai tatap hami on. Ai masiboan dosana be do hami tu joloM. Asi rohaM di hami be Sai sesa dosa i sude. Marhite Jesus AnakMi Na mate di hau silang i. Di Golgata Di dolok Golgata

doa permohonan dan janji allah:

P- Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaanMu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gerejaMu telah menerima pengasihanMu. Kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diriMu, kasih dan pengasihanMu, kelapangan hatiMu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukumanMu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami; yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami; yang tidak pernah dirindukan manusia , Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadaMu: Tubuh, Jiwa dan Roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena anakMu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.

K- Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Ampunilah dosa kami.

P- Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Kami berterima kasih atas pengasihanMu yang telah menjadikan kami, menurut gambar dan rupaMu untuk berkuasa atas segala ciptaanMu. Engkau memberkati kami beranakcucu, memenuhi bumi dan kami hidup dari ciptaanMu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami, kami tidak memelihara ciptaanMu, kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Sehingga ciptaanMu tidak menjadi berkat bagi kami, sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini sehingga Engkau termulia atas segala ciptaanMu.

K- Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Ampunilah dosa kami.

P-   Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemic covid 19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihanMulah yang kami harapkan untu mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan “New Normal Life”, berdamai dengan covid 19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapanMu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya, kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami dan kami akan mengikutiMu.

K-    Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus! Kasihanilah kami.

P-    Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Mahakuasa. Kami berseru dan memanggil namaMu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surge utnuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadaMu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendakMu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.

K-   (Menyanyikan): BE.688:1,3 “TUHAN

Tuhan jotjot do marsak donganhi, ala na sala pambahenanhi, Hatangku langka nang parulanhi, jora ma au.

Nuaeng na ro do au sumomba Ho, pasahat ngolungki Tuhan tu Ho, Tuhan lehon ma roha na holong, urupi au.

P-    Janji Tuhan: Demikianlah Firman Tuhan: Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanKu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi!

K-    Amin.

BERNYANYI B 113:2 DEBATA SITOLUSADA”  

♫  Sai ingani ma rohangku, sai parbadiai ma au, Asa tong tutu hatangku, unang be margabus au. Sasude na na roa pe, tanggal sian au muse Ho dipuji, o Tuhanhu, hata dohot pambaenanhu.

EPISTEL:

P-    Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu TRINITATIS hari ini, tertulis dalam Johannes 1 : 29 – 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

K-    Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.

P-    Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”

K-    Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: “Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasNya.

P-    Dan aku pun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku:

K-    Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

P-    Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah.” Demikian Firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.

BERNYANYI B 228: 5 “JESUS HAPOSANHU ”

♫  Jesus do Tuhanhu, parsigantunganhu. Jesus do ojahan, ni haporseaon. Ndada au tahutan, nang di parmaraan. Jesus do Tuhanhu, Parsigantunganhu.

PENGAKUAN IMAN:

P-    Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita se iman, di dunia ini.

J-     Aku percaya . . . .

BERNYANYI B783: 1, 6 TUHAN SITOMPA SALUHUT

♫   Tuhan Sitompa saluhut, Ho do na marmulia i, Ndang na tarasam saluhut nilehonMi.

Ndang tarbalos burjuMi disesa Ho do dosa i, Togu do pangkirimon i nilehonMi.

DOA SYAFAAT

BERNYANYI B28: 1 “HATA NI JAHOWA”

♫  Hata ni Jahowa sipadame jolma hangoluan i. Halalas ni roha siapuli roha ni na marsak i. Gogo ni Debatangki paluahon na porsea sian nasa jea.

KHOTBAH: KEJADIAN 1:26-31

P- Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.”

K- Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

P– Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”

KBerfirmanlah Allah: “Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu.

P- Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.” Dan jadilah demikian.

K- Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam.

KEMULIAAN ALLAH ATAS CIPTAANNYA

Dalam Etika Kristen menyebutkan bahwa Pandangan kita terhadap seseorang menentukan sikap kita terhadap dia. Maksudnya jika dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa sesuatu itu atau seseorang itu tidak baik, maka kita tidak akan mau menyentuhnya atau memujinya. Sekalipun pakaian seseorang itu bagus maka dalam mata kita akan selalu jelek. Tetapi jika dalam pandangan kita seseorang itu baik maka jelekpun pakaiannya maka dalam pandangan kita akan selalu bagus. Demikian halnya dengan pandangan kita atas ciptaan Allah yang lainnya.

Jemaat Tuhan Terkasih, Dalam Kejadian 1:26-28 kita membaca tentang penciptaan manusia; Kej 2:4-25 memberikan rincian yang lebih lengkap mengenai penciptaan dan lingkungan mereka. Kedua kisah ini saling melengkapi dan mengajarkan beberapa hal. Yakni baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara khusus oleh Allah, (Kej 1:27). Laki-laki dan wanita keduanya diciptakan menurut “gambar” dan “rupa” Allah. Berdasarkan gambar ini, mereka dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan dan kekudusan-Nya. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaati-Nya (Kej 2:15-17). Manusia memiliki keserupaan moral dengan Allah, karena mereka tidak berdosa dan kudus, memiliki hikmat, hati yang mengasihi dan kehendak untuk melakukan yang benar (bd. Ef 4:24). Mereka hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral (Kej 2:16-17) dan hubungan yang intim. Ketika Adam dan Hawa berdosa, keserupaan moral dengan Allah ini tercemar (Kej 6:5). Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan moral itu lagi (bd. Ef 4:22-24; Kol 3:10). Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri, dan kuasa untuk memilih (Kej 2:19-20; Kej 3:6-7; 9:6). Sampai batas tertentu susunan jasmaniah laki-laki dan wanita itu menurut gambar Allah. Hal ini tidak berlaku untuk hewan. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya Dia akan tampil kepada mereka (Kej 18:1-2) dan bentuk yang akan dipakai Anak-Nya kelak (Luk 1:35; Fili 2:7; Ibr 10:5). Penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Seluruh kehidupan manusia pada mulanya berasal dari Adam dan Hawa (Kej 3:20). Menjadi gambar Allah adalah menjadi wakil Allah di dunia ini. Ini bukan semata-mata privilese (kepemilikan hak-hak khusus) melainkan juga tanggung jawab. Semakin besar hak diberikan, semakin berat pula kewajibannya. Menjadi gambar Allah bukan hanya memiliki sejumlah potensi Ilahi, tetapi bagaimana mewujudkan potensi itu bagi kemuliaan Allah.

Kita dapat melihat bahwa pengaturan Allah atas manusia di sini sama sekali tidak membuka peluang untuk eksploitasi atas alam ini. Pertama, manusia diaturkan bukan untuk menjadi raja dunia melainkan mewakili Raja, Sang Pemilik dunia. Tindakan manusia merusak alam milik Allah adalah tidak berkenan bahkan berdosa di hadapan-Nya. Kedua, kerusakan alam berarti pula berkurangnya kenyamanan hidup manusia. Artinya konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan Ilahi akan dirasakan paling berat oleh manusia sendiri. Dosa yang menyebabkan gambar Allah dalam diri manusia tidak berfungsi dengan benar. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan Allah melainkan untuk kepentingan diri sendiri yang bersifat merusak dan menghancurkan. Hanya satu jalan untuk memperbaiki semua ini, yaitu dengan mengizinkan Allah memperbarui gambarNya di dalam diri kita oleh karya penyelamatan Yesus. Amin!

BERNYANYI B116:1–2 “DITOMPA HO DO AU” (Persembahan)

♫   Di tompa Ho do au, sondangi rohangkon; Tung basabasaMi sude na di au on. Gomgomi pamatanghu, naeng Ho do oloanhu, Sai lehon ma gogongku, lomoM naeng ulaonhu. Urupi tatap au tutu, Panompa na burju.

Tuhan Sihophop au, sai buri tondingkon. Marhite mudarMi torusi ngolungkon. Pinuji ma GoarMu, arga ma pangkophopMu, Dibaen pangalahongku, nang nasa ulaonhu. O Jesus Sipalua au, tu Ho ma au patau.

PENGUTUSAN:

U-   Marilah kita mendoakan persembahan kita: Ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari pada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatMu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

P-   Marilah kita berdoa Bapa Kami – Berkat – Amin, Amin, Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *